Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارائی ها و مدیریت این سبد است، همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارائی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش میشود.بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی داردسرمایه گذاران دارد : اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً صندوق از جانب سرمایه گذاران کلیه حقوق اجرائی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند حداکثر ٧٠ درصد از دارائی های صندوق
٢ - سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ١٠ درصد از دارائی های صندوق
١ - ٢ پذیرفته شده در بورس تهران
٢ - ٢ پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران حداکثر ٥ درصد از دارائی های صندوق
٣ - سهام حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠درصد از دارائی های صندوق
٤ - سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران داکثر ٢٠ درصد از دارائی های صندوق
٥ - سهام، حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ٥ درصد از سهام ، حق تقدم سهلم و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره ناشر
٦ - واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر ٥ درصد از دارائی های صندوق
٧ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداکثر ٥ درصد از دارائی های صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان